Obchodné podmienky
Obchodné podmienky

Článok I
Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

 

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP") upravujú práva a povinnosti spoločnosti ICLA SR, spol. s r.o., so sídlom Priemyselná štvrť 13, Sabinov (prevádzka na adrese Za traťou 1356/88, 082 71 Lipany), IČO: 34 152 920, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka číslo: 15171/P, (ďalej len „Predávajúci") a kupujúceho (ďalej len „Kupujúci") pri kúpe tovaru ponúkaného Predávajúcim prostredníctvom elektronického obchodu na internetovej stránke Predávajúceho www.iclasr.sk (ďalej aj len „iclasr.sk") a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Kupujúcim a Predávajúcim na diaľku prostredníctvom elektronického obchodu na internete (ďalej len „Kúpna zmluva"). (Predávajúci a Kupujúci spolu ďalej len „Zmluvné strany").
 2. Tieto VOP platia na území Slovenskej republiky pre kúpu tovaru objednaného prostredníctvom elektronického obchodu (ďalej len „E-obchod") na www.iclasr.sk.
 3. VOP vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na www.iclasr.sk.
 4. Všetky vzťahy medzi Kupujúcim a Predávajúcim, ktoré nie sú upravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Ak je Kupujúci spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, teda ak sa jedná o Kupujúceho, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, riadia sa vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
 5. Práva Kupujúceho vo vzťahu k Predávajúcemu vyplývajúce zo zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov zostávajú týmito VOP nedotknuté.
 6. Kupujúcim sa rozumie v systéme zaregistrovaná fyzická osoba, alebo právnická osoba, ktorá si elektronicky objedná tovar prostredníctvom E-obchodu na www.iclasr.sk.
 7. Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o Kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky E-obchodu na www.iclasr.sk a celková cena tohto tovaru, spracovaný systémom E-obchodu.
 8. Tovarom sa rozumejú všetky produkty uvedené v platnom cenníku Predávajúceho na www.iclasr.sk.
 9. Kontaktné údaje Predávajúceho pre Kupujúcich:

  1. ICLA SR, spol. s r.o., so sídlom Priemyselná štvrť 13, Sabinov (prevádzka na adrese Za traťou 1356/88, 082 71 Lipany), IČO:  34 152 920, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka číslo: 15171/P, IČ DPH: SK2020168348
  2. Tel.:  051/452 13 35
  3. E-mail: e-shop@iclasr.sk

Článok II
Objednávka

 1. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých registračných formulárov.

 2. Predávajúci nezodpovedá za omeškanie dodávky a za škodu, ktorá bola spôsobená dôsledkom toho, že Kupujúci pri registrácii nezadal všetky požadované údaje a/alebo vyplnil registračný formulár chybne. Predávajúci tiež nezodpovedá za škodu, ktorá bola spôsobená Kupujúcemu dôsledkom toho, že Kupujúci zabudol svoje prístupové heslo a/alebo sa prístupové heslo Kupujúceho dostalo do rúk nepovolaných osôb bez pričinenia Predávajúceho.

 3. Prijatá elektronická objednávka je považovaná za návrh Kúpnej zmluvy a je záväzná.

 4. Kúpna zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim vzniká na základe záväzného potvrdenia elektronickej objednávky v systéme. Predávajúci je povinný potvrdiť e-mailovou správou (na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v elektronickej objednávke) obsah elektronickej objednávky Kupujúceho, a to bezodkladne po jej doručení Predávajúcemu, inak platí, že k uzavretiu Kúpnej zmluvy medzi Zmluvnými stranami nedošlo. Kupujúci je povinný skontrolovať obsah elektronickej objednávky uvedený v e-mailovej správe Predávajúcim. V prípade zistenia nezrovnalostí týkajúcich sa obsahu elektronickej objednávky potvrdenej zo strany Predávajúceho, je Kupujúci povinný o tom upovedomiť Predávajúceho prostredníctvom e-mailovej správy zaslanej na e-mailovú adresu e-shop@iclasr.sk.

 5. Za podstatné náležitosti elektronickej objednávky sa považujú:

  1. Identifikácia Kupujúceho, t.j. obchodné meno alebo meno a priezvisko, sídlo/bydlisko, kontakt (telefón a e-mailová adresa), v prípade firmy: IČO, IČ DPH;
  2. Kód objednávaného tovaru podľa katalógu alebo tiež jeho popis;
  3. Množstvo objednávaného tovaru;
  4. Adresa miesta dodania tovaru (ak nebude tento údaj uvedený, má sa za to, že tovar má byť dodaný na adresu sídla/bydliska Kupujúceho);
  5. Meno a priezvisko osoby oprávnenej k prevzatiu dodávaného tovaru (ak nebude tento údaj uvedený, má sa za to, že k prevzatiu dodávaného tovaru je oprávnený Kupujúci, prípadne akýkoľvek jeho zamestnanec).

 6. Ak nebude objednávka obsahovať náležitosti podľa predchádzajúceho článku, je považovaná za neúplnú. Predávajúci sa v takom prípade pokúsi kontaktovať Kupujúceho a vyzvať ho k odstráneniu nedostatkov elektronickej objednávky a jej prípadnému spresneniu a/alebo doplneniu. Okamihom doručenia údajov spresňujúcich a/alebo doplňujúcich elektronickú objednávku Predávajúcemu sa elektronická objednávka považuje za úplnú.

Článok III
Spotrebiteľské zmluvy a poučenie o práve odstúpiť od zmluvy

 1. V zmysle ustanovenia § 12 ods. 1 zákon č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov má Kupujúci právo od uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom je nevyhnutné, aby oznámenie Kupujúceho o odstúpení od zmluvy bolo Predávajúcemu doručené v uvedenej lehote.

 2. Kupujúci je povinný tovar vrátiť na vlastné náklady buď osobne do predajne nachádzajúcej sa v prevádzke Za traťou 1356/88, 082 71 Lipany alebo odoslaním tovaru na adresu Predávajúceho (ak bude kupujúci tovar vracať predávajúcemu tak, že ho odošle na dobierku,  nebude Predávajúcim prevzatý, ale naopak bude Kupujúcemu vrátený na jeho náklady späť). Bližšie informácie získa Kupujúci na tel. č.: 051/452 13 35. V prípade, že Kupujúci využije právo na vrátenie tovaru, musí byť tovar nepoškodený, bez známok opotrebenia a v pôvodnom obale.

 3. Predávajúci tovar prekontroluje. Pokiaľ bol tovar vrátený nepoškodený a neopotrebovaný, vráti Predávajúci Kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu tovaru v lehote do 15 dní od odstúpenia Kupujúceho od zmluvy, a to buď odoslaním zaplatenej sumy poštovou poukážkou na adresu Kupujúceho, alebo prevodom na účet Kupujúceho. Pokiaľ by bol vrátený tovar akokoľvek poškodený či opotrebovaný, vyhradzuje si Predávajúci právo na náhradu škody, ktorú je oprávnený započítať oproti kúpnej cene. To neplatí, ak bol tovar vrátený z dôvodu, že mal vady, na ktoré sa vzťahuje záruka.

Článok IV
Cenové podmienky

 1. Kúpna cena tovarov ponúkaných Predávajúcim prostredníctvom www.iclasr.sk je uvedená vždy vedľa vybraného tovaru. Kúpna cena sa vždy uvádza s daňou z pridanej hodnoty, ak nie je uvedené inak.

 2. Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne upraviť (zvýšiť/znížiť) ceny tovarov uvedené na www.iclasr.sk s tým, že nové ceny tovarov sú pre Kupujúceho platné dňom ich uverejnenia na www.iclasr.sk. Takáto úprava ceny sa nevzťahuje na tovar už Kupujúcim objednaný. V prípade, ak sa na www.iclasr.sk objaví pri niektorom tovare cena evidentne chybná, napr. ak ide o tovar bežne dostupný a všeobecne známy a jeho cena sa odlišuje od ceny obvyklej, alebo z dôvodu chyby systému sa pri tovare objaví cena "0 EUR" alebo "1 EUR", Predávajúci nemá povinnosť tovar dodať za cenu chybnú, ale môže Kupujúcemu ponúknuť dodanie tovaru za cenu riadnu. Ak Kupujúci v tomto prípade s riadnou cenou tovaru nesúhlasí, môže od Kúpnej zmluvy odstúpiť.

Článok V
Logistický poplatok

 1. Predávajúci si účtuje balné a poštovné (logistický poplatok) 4,80 €,- (vrátane DPH 20%) pri preprave Kuriérom (logistický poplatok je účtovaný za celú objednávku). Logistický poplatok sa neúčtuje pri objednávke vyššej ako 60 €,- s DPH alebo pri osobnom odbere.

Článok VI
Platobné podmienky

 1. Platby sa vykonávajú v EUR, pričom Predávajúci vyžaduje jeden z nasledujúcich spôsobov platby:

  1. PLATBA PRI DODÁVKE NA DOBIERKU: Pri tomto spôsobe platby Kupujúci uhrádza celú sumu za tovar uvedený v elektronickej objednávke pri prevzatí, za výber dobierečného predávajúci účtuje navyše k sume objednanému tovaru 2,40 €,- (vrátane DPH 20%);
  2. PLATBA VOPRED: Pri tomto spôsobe platby je Kupujúcemu zaslaný tovar kuriérom po uhradení a pripísaní celej sumy tovaru uvedeného v elektronickej objednávky na účet ICLA SR, spol. s r.o..

   Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, číslo účtu: 8484840212/0200
   Variabilný symbol: Číslo faktúry v elektronickej forme zaslanej na e-mail kupujúceho

Článok VII
Dodacie podmienky

 1. Dodávky elektronicky objednaného tovaru budú podľa dostupnosti tovarov a prevádzkových možností Predávajúceho expedované v čo najkratšom termíne, obvykle do 2 pracovných dní od dňa, keď Predávajúci potvrdil prijatie elektronickej objednávky Kupujúceho a to na mieste dodania uvedené v elektronickej objednávke. Dodacia doba je závislá však rôzna vzhľadom na dostupnosť niektorých artiklov.Pre vybraný tovar, alebo tovar, ktorý nebude momentálne skladom, predávajúci špecifikuje dátum jeho dodania priamo na stránke vybraného produktu, alebo informuje Kupujúceho o termíne naskladnenia telefonicky alebo e-mailom.

 2. Kupujúci je informovaný o zaslaní tovaru e-mailom. Status elektronickej objednávky si môže skontrolovať po prihlásení sa v systéme. O statuse elektronickej objednávky je Kupujúci taktiež upozornený e-mailom.

 3. Tovar je dodávaný prostredníctvom kuriérskej služby na adresu miesta dodania uvedenú Kupujúcim v elektronickej objednávke. Kupujúci zodpovedá za škodu, ktorá vznikla Predávajúcemu a/alebo kuriérskej službe v dôsledku neúspešného dodania tovaru Kupujúcemu. Náklady opätovného dodania tovaru Kupujúcemu znáša Kupujúci.

 4. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na Kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny.

 5. Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad. Pri prevzatí tovaru je Kupujúci povinný skontrolovať, či obal, v ktorom je tovar zabalený, nie je poškodený a podpísať dokument o prevzatí zásielky. V prípade jeho poškodenia je nutné na mieste dodania tovaru spísať s prepravcom - kuriérskou službou protokol o zistených vadách spôsobených počas prepravy. Ak Kupujúci tovar prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu obalu, Predávajúci neuzná prípadné neskoršie reklamácie z tohto dôvodu.

 6. Za nepoškodenú, neotvorenú, originálnu zásielku sa považuje iba tá, ktorá je prelepená ochrannou páskou Predávajúceho. Dopravca je povinný predať tovar Kupujúcemu po položkách a na mieste spísať zápisnicu. Za takto vzniknuté škody je zodpovedný dopravca.

 7. Tovar dodáva Predávajúci výlučne na území Slovenskej republiky.

 8. Dodanie tovaru na územie členských štátov Európskej únie, príp. iných štátov sa uskutočňuje na základe predchádzajúceho súhlasu a vzájomného písomného odsúhlasenia si ceny za poštovné, resp. kuriérske služby a balné a príp. ďalších dodacích podmienok medzi Kupujúcim a Predávajúcim.

Článok VIII
Záručné podmienky, záručná doba, reklamačný poriadok

 1. Na dodávaný tovar je Kupujúcemu poskytnutá záručná doba najviac 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť v deň prevzatia tovaru Kupujúcim. Pri tovaroch, na ktorých bude vyznačený dátum spotreby alebo dátum minimálnej trvanlivosti, je lehota na uplatnenie reklamácie daná týmto dátumom. Ak je na predávanom tovare, jeho obale alebo návode k nemu pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty. Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba znova odo dňa prevzatia nového tovaru Kupujúcim.

 2. Ku každému tovaru zakúpenému u Predávajúceho je pri jeho dodaní Kupujúcemu priložený daňový doklad (doklad o kúpe tovaru), ktorý slúži zároveň ako záručný list.

 3. Reklamovať je možné len tovar zakúpený u Predávajúceho a úplne zaplatený.

 4. Pri uplatnení reklamácie je Kupujúci povinný doručiť na adresu sídla Predávajúceho reklamovaný tovar čistý, mechanicky nepoškodený v originálnom balení vrátane Požadovaných dokladov, bez ktorých  nie je možné tovar reklamovať.

 5. Pri odstrániteľných vadách má Kupujúci nárok:
  • na bezplatné odstránenie vady – Predávajúci je povinný  vadu bezplatne, včas a riadne odstrániť vykonaním záručnej opravy
  • na výmenu vadného tovaru za tovar bez vady alebo ak sa vady týka len súčasti tovaru, na výmenu tejto súčasti, a to za podmienok, že:
   • výmena je možná a
   • Predávajúcemu tým nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady

 6. Pri neodstrániteľných vadách má Kupujúci nárok:
  • na výmenu vadného tovaru za tovar bez vád
  • na odstúpenie od zmluvy, ak Kupujúci nesúhlasí s výmenou tovaru
  • na primeranú zľavu z ceny, ak má tovar také neodstrániteľné vady, ktoré nebránia tomu, aby sa tovar mohol používať

 7. Vady sa považujú za neodstrániteľné:
  • ak vadný tovar nie je možné z technického hľadiska opraviť, a ak je preukázateľné narušenie kvalitatívnych vlastností tovaru
  • ak ide síce o odstrániteľnú vadu, ale kupujúci nemôže tovar riadne užívať, z dôvodu, že:
   • po oprave sa rovnaká vada vyskytne opätovne, t.j. ak bola rovnaká vada v záručnej dobe už dvakrát odstraňovaná a vyskytne sa opäť
    a l e b o
   • ide o väčší počet vád, t.j. na tovare sa v dobe uplatňovania nároku vyskytli aspoň tri odstrániteľné vady, pričom riadnemu užívaniu musí brániť každá z týchto vád
  • ak reklamácia nebola vybavená najneskôr do 30 dní od uplatnenia reklamácie

 8. Na základe rozhodnutia Kupujúceho, ktoré z práv podľa § 622 a § 623 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov si uplatňuje, je Predávajúci povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

 9. Ak Kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže Predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od Kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením.

 10. Ak Kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a Predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže Kupujúci zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša Predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak Kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť Predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný Kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

 11. Predávajúci doručí Kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie a potvrdenie o vybavení reklamácie najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

 12. Oprávnená záručná reklamácia je bezplatná. Pri neoprávnenej reklamácii je Kupujúci povinný uhradiť náklady vzniknuté riešením tejto reklamácie.

 13. Kupujúci nemá právo uplatniť reklamáciu na nevyhovujúci odtieň tovaru (laky), pretože predávajúci nezodpovedá za zobrazenie jednotlivých odtieňov na výstupnom zariadení (monitor, tlačiareň) kupujúceho. Kupujúci bol riadne oboznámený s tým, že odtieň objednaného tovaru sa môže líšiť od skutočnosti a tým kupujúci prevzal úplnú zodpovednosť za zvolený odtieň.

 

Článok IX
Ochrana osobných údajov

 1. Predávajúci uchováva osobné údaje poskytnuté Kupujúcim výlučne za účelom plnenia a dodatočného potvrdenia podmienok Kúpnej zmluvy, za účelom spracovania elektronickej objednávky, realizácie dodávky, zúčtovania platieb a k nevyhnutnej komunikácii medzi zmluvnými stranami po dobu desiatich rokov.

 2. Predávajúci nevydá údaje Kupujúceho tretím osobám, s výnimkou subdodávateľov, sprostredkovateľov Predávajúceho, aj to len tie údaje, ktoré sú nevyhnutné pre úspešné uskutočnenie dodávky. Predávajúci postupuje pri zaobchádzaní s osobnými údajmi Kupujúceho v súlade s ustanoveniami zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Objednaním tovaru prostredníctvom E-obchodu na www.iclasr.sk. Kupujúci potvrdzuje, že svoje osobné údaje poskytol Predávajúcemu dobrovoľne a súhlasí s ich spracúvaním v evidencii Predávajúceho, pokiaľ nie sú v rozpore s právnymi predpismi, a tiež so sprístupňovaním a poskytovaním údajov tretím osobám a štátnym inštitúciám za podmienok a v rozsahu ustanovenom právnymi predpismi.

 3. Kupujúci súhlasí so spracovaním, sprístupnením a použitím svojich osobných údajov za účelom priameho marketingu Predávajúceho po dobu desiatich rokov. Kupujúci má na základe bezplatnej písomnej žiadosti právo u Predávajúceho namietať voči spracúvaniu svojich osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu.

 4. Kupujúci súhlasí s tým, aby Predávajúci poveril spracúvaním osobných údajov sprostredkovateľa.

 5. Kupujúci prehlasuje, že všetky ním uvedené údaje sú pravdivé. Kupujúci prehlasuje, že si je vedomý dôsledkov uvedenia nepravdivých údajov, obzvlášť skutočnosti, že by takéto konanie mohlo byť klasifikované ako trestný čin.

 6. Kupujúci splnomocňuje Predávajúceho na overenie si poskytnutých informácií o kreditnej karte v príslušnom call-centre banky alebo spoločnosti, ktorá kreditnú kartu vydala.

Článok X
Okolnosti vylučujúce zodpovednosť za nemožnosť plnenia

 1. Žiadna zo Zmluvných strán nenesie zodpovednosť za nemožnosť plnenia v prípade, ak nastanú skutočnosti vplyvom vyššej moci.

 2. Za udalosť vplyvom vyššej moci sa považuje udalosť, ktorú Zmluvné strany nemohli predvídať a ktorej nemohli zabrániť ani pri vynaložení najvyššej možnej odbornej starostlivosti, ktorá je nezávislá od ich vôle, najmä vojna, povstanie, štrajk, prírodné katastrofy a iné.

 3. V prípade, že nastane udalosť podľa bodu 2 sú Zmluvné strany povinné si túto skutočnosť oznámiť bez zbytočného odkladu.

 4. Vznik neočakávaných technických alebo logistických porúch oslobodzuje Predávajúceho od dohodnutých záväzkov.


Článok XI
Záverečné ustanovenia

 1. Pri nákupe tovaru na www.iclasr.sk sa predpokladá zo strany Kupujúceho znalosť technických možností Internetu a prijatie technológiou podmienených možných problémov.

 2. Predávajúci nezodpovedá za škody spôsobené chybným pripojením na www.iclasr.sk. Ochrana počítača, prípadne údajov nachádzajúcich sa v počítači zaťažuje Kupujúceho.

 3. Predávajúci upozorňuje, že informácie uvedené na www.iclasr.sk môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.

 4. Predávajúci nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame alebo mimoriadne škody, spôsobené použitím informácií zo www.iclasr.sk.

 5. Orgánom dohľadu nad činnosťou Predávajúceho je Slovenská obchodná inšpekcia.

 6. Predávajúci môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť tovary uvedené na www.iclasr.sk.

 7. Predávajúci si vyhradzuje právo tieto VOP kedykoľvek zmeniť a/alebo doplniť. Zmeny a/alebo doplnky týchto VOP vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na www.iclasr.sk.

 8. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vzniknú z právnych vzťahov na základe zmluvy alebo súvisiacich zmlúv, vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik tejto zmluvy, budú prednostne riešiť formou zmieru.

 9. Odoslaním elektronickej objednávky Predávajúcemu, Kupujúci zároveň potvrdzuje svoj bezvýhradný súhlas s VOP Predávajúceho.

 

V Lipanoch dňa 1.11.2012

 • na bezplatné odstránenie vady – Predávajúci je povinný  vadu bezplatne, včas a riadne odstrániť vykonaním záručnej opravy
 • na výmenu vadného tovaru za tovar bez vady alebo ak sa vady týka len súčasti tovaru, na výmenu tejto súčasti, a to za podmienok, že:

-          výmena je možná a

-          Predávajúcemu tým nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady